Memòria

Econòmica

La Llei 19/2014 i la llei 21/2014 estableixen unes obligacions de publicitat per a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, recull unes obligacions de publicitat per a les entitats sense afany de lucre però, en el cas de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública hem de tenir en compte la Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, la qual, també estableix uns requisits en matèria de transparència.

Memòria 2022 

Memòria

anys anteriors